PRIVACYVERKLARING RING-RING® APP

Ring-Ring® neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring van Ring-Ring® staat omschreven hoe Ring-Ring® omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in deze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden.

1             Wie is Ring-Ring®?

Ring-Ring® biedt een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fietskilometers  voordelen te koppelen.

Ring-Ring® is de besloten vennootschap Ring-Ring B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1087KA) Amsterdam, aan de Lisdoddelaan 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63050269.

2             Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Ring-Ring® en op basis van welke wettelijke grondslag?

Ring-Ring® App

Om je aan te kunnen melden voor de Ring-Ring® App dien je een persoonlijk Account aan te maken. Voor het aanmaken van een Account, vragen wij je om de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • vier cijfers van je postcode;
 • wachtwoord;
 • alias (naar keuze in te vullen);
 • iets over jezelf (naar keuze in te vullen);
 • profielfoto (naar keuze in te vullen);
 • meerkeuzevragen met betrekking tot jouw fietsgedrag: met welk voertuig reis je het meest en met welk voertuig reis je nooit?

Als je je hebt aangemeld voor de Ring-Ring® App, kun je in je Account de volgende informatie teruglezen:

 • aantal Fietskilometers;
 • aantal calorieën verbrand;
 • aantal CO2 uitstoot bespaard;
 • jouw fietsritten op de kaart op datum en tijdstip.

Ring-Ring® heeft deze gegevens nodig om een overeenkomst waar jij partij bij bent uit te kunnen voeren, namelijk om jou de Ring-Ring® App aan te kunnen bieden.

Locatiegegevens

Om je aantal Fietskilometers te kunnen meten, dient Ring-Ring® op de hoogte te zijn van jouw locatie. Daartoe dien je de Ring-Ring® App te machtigen om toegang te krijgen tot de GPS- en WIFI-functie van jouw smartphone. Op basis van deze locatiegegevens kan Ring-Ring® jouw aantal Fietskilometers berekenen. Je kunt deze locatievoorziening ook altijd uitschakelen via de instellingen van je smartphone of door de sensing-optie in de Ring-Ring® App uit te zetten.

Je locatiegegevens houdt Ring-Ring® dus bij om de overeenkomst waar jij partij bij bent met betrekking tot de Ring-Ring® App uit te kunnen voeren. Zonder je locatiegegevens kan Ring-Ring® je Fietskilometers niet bijhouden.

Automatisch gegenereerde gegevens

Teneinde de Ring-Ring® App optimaal te kunnen laten werken, heeft Ring-Ring® bepaalde informatie nodig. Ring-Ring® verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Ring-Ring® App.

Deze automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het besturingssysteem dat je gebruikt, het type telefoon dat je gebruikt en “cookies”. Ring-Ring® gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden zonder jouw expliciete toestemming. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Ring-Ring®.

3             Voor welke doeleinden zal Ring-Ring® jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Ring-Ring® zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, je fietskilometers bij te houden en jouw deelname aan eventuele campagnes mogelijk te maken;
 • om onderzoek te doen naar fietsgerelateerde onderwerpen;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Ring-Ring®, te reageren op je vragen of feedback en nieuwsbrieven toe te sturen indien je je daarvoor hebt aangemeld;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien nodig voor de dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Contact door Ring-Ring®

 • Ring-Ring® wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Daartoe kan zij jou periodiek een nieuwsbrief versturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. Ring-Ring® verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.
 • Mocht je geen e-mailberichten van Ring-Ring® willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de instellingen in de Ring-Ring® App of door een e-mail te sturen naar info@ring-ring.nu met in de onderwerpsregel ‘afmelden voor nieuwsbrief’. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Ring-Ring® aan jou wordt gestuurd opgenomen.

4             Aan wie verstrekt Ring-Ring® persoonsgegevens?

Ring-Ring® kan informatie over fietsritten verstrekken aan derden te behoeve van onderzoek. Indien Ring-Ring® dat doet, zal zij gerandomiseerd 50 tot 300 meter van het begin- en eindpunt verwijderen, alvorens zij deze verstrekt aan derde partijen. Het verwerken van gegevens ten behoeve van onderzoeksdoeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Ring-Ring® en/of de verkrijgende partij.

Ring-Ring® zal jouw persoonsgegevens verstrekken aan Stichting DataShed. Door middel van Stichting DataShed kan jij als gebruiker van de Ring-Ring® App – als je langer dan één jaar actief bent, meer dan 5.000 Fietskilometers hebt gefietst en meer dan 1.000 fietsritten – vervolgens inkomsten over je eigen gegevens terugkrijgen, zodra Stichting DataShed inkomsten voor deze data heeft gegenereerd. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Ring-Ring® en Stichting DataShed. Als je meer wil weten over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Stichting DataShed, lees dan de privacyverklaring van Stichting DataShed.

Ring-Ring® verstrekt persoonsgegevens aan onderaannemers die namens en ten behoeve van Ring-Ring®  de persoonsgegevens verwerken. Ring-Ring®  verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Privacyverklaring en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens.

Ring-Ring® kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan Ring-Ring® jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5             Cookies

Via de Ring-Ring® App kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op je smartphone opgeslagen. Cookies worden gebruikt om je gebruik van de Ring-Ring® App gebruiksvriendelijk te maken.

Cookies van Ring-Ring®

Ring-Ring® maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de Ring-Ring® App op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Ring-Ring® App. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de in de Ring-Ring® App ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

6             Hyperlinks

De Ring-Ring® App kan hyperlinks bevatten waarmee je de Ring-Ring® App verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Ring-Ring® via de Ring-Ring® App worden verwerkt. Ring-Ring® accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

7             Hoe lang bewaart Ring-Ring® jouw persoonsgegevens?

Indien je je account verwijdert, zal Ring-Ring® jouw Account blokkeren. De door jou tijdens je gebruik van de Ring-Ring® App verstrekte persoonsgegevens zal Ring-Ring® ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de persoonsgegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. Ring-Ring® zal na beëindiging van je Account de geanonimiseerde ritgegevens bewaren voor het gebruik daarvan voor marktstudies en – onderzoek met betrekking tot fietsgerelateerde onderwerpen, alsmede voor statistische doeleinden. Van deze ritgegevens verwijdert Ring-Ring® gerandomiseerd 50 – 300 meter van begin- en eindpunt.

8             Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Ring-Ring® zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9             Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen de Privacyverklaring wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zal Ring-Ring® je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om Ring-Ring® te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden). Indien je verzoek wordt toegekend, zal Ring-Ring® de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Ring-Ring® gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Ring-Ring® jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zal Ring-Ring® jouw privacybelangen afwegen tegen haar bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zal Ring-Ring® jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal Ring-Ring® jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Ring-Ring® zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@ring-ring.nu. Ring-Ring® zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ring-Ring® een dergelijk verzoek heft ontvangen. Indien Ring-Ring® je verzoek afwijst, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat Ring-Ring® (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kan of hoeft te voldoen, zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Verder bestaat de mogelijkheid dat Ring-Ring® je vraagt om jezelf te identificeren voordat Ring-Ring® je verzoek in behandeling kan nemen.

10          Mogen minderjarigen gebruikmaken van de Ring-Ring® App?

Minderjarigen mogen gebruik maken van de Ring-Ring® App als er een gerechtvaardigd belang en doel is geformuleerd voor deze doelgroep en in belang zijn met welzijn, gezondheid, preventie en fietsveiligheid.

11          Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Ring-Ring® App en/of via het door jou opgegeven e-mailadres. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

12          Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar info@ring-ring.nu. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Ring-Ring® niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel fietsplezier!